Giới thiệu dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển Công nghiệp do JICA tài trợ

  1. Tên chương trình, dự án

“Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp”

Tên tiếng Anh: “SME promotion and industrial development”

  1. Cơ quan tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài

Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Bấm để phóng to ảnh

  1. Cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chủ dự án: Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trách nhiệm của phía Việt Nam trong triển khai Dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò điều hành, chỉ đạo Cục Phát triển doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Dự án; đảm bảo Dự án triển khai đúng mục tiêu, hiệu quả; bố trí vốn đối ứng thực hiện Dự án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án.

  1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

Tăng cường kết nối các DNNVV trong nước với các chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu thông qua các hỗ trợ được quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Mục tiêu cụ thể

Phát triển được khoảng 150 tư vấn viên hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hình thành cơ sở dữ liệu kết nối mạng lưới tư vấn giữa các tư vấn viên của dự án với các chương trình tư vấn khác đã và đang được triển khai;

Tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh cho các DNNVV là các doanh nghiệp phụ trợ trong nước, qua đó tăng cường kết nối kinh doanh giữa các DNNVV trong nước với DN Nhật Bản và DN nước ngoài để từng bước hỗ trợ DNNVV trong nước tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu;

Lựa chọn các DNNVV có tiềm năng và kết nối cho khoảng 20 DNNVV Việt Nam trở thành nhà cung ứng cho các DN của Nhật Bản tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu;

Đánh giá hiện trạng việc cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV qua các cổng thông tin của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phục vụ cho việc nâng cấp Cổng Thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia, qua đó hỗ trợ hình thành nền tảng kết nỗi kinh doanh giữa nhà cung ứng trong nước với các DN công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam.

  1. Đối tượng thụ hưởng

Các đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ dự án

Các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện Dự án như Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan), Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp và các đơn vị có liên quan), các UBND được lựa chọn tham gia triển khai dự án;
Các tư vấn viên được lựa chọn và tham gia vào hoạt động hỗ trợ của dự án;
Các DNNVV tham gia trực tiếp vào chương trình kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV trong các ngành được lựa chọn.
Các đối tượng thụ hưởng gián tiếp từ Dự án

Toàn bộ cộng đồng DNNVV tại Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV được lựa chọn hỗ trợ để trở thành nhà cung ứng cho các DN Nhật Bản tại Việt Nam;
Các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là DN Nhật Bản được hưởng lợi từ mối quan hệ chặt chẽ hơn với các DNNVV trong nước;
Người lao động tại các DNNVV Việt Nam và các doanh nghiệp FDI;
Các tổ chức hỗ trợ DN, tổ chức hiệp hội, v.v.

  1. Địa điểm, thời gian

Vị trí dự án

Dự án sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, trong đó chủ yếu sẽ diễn ra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi có mật độ lớn các DNNVV nói chung và các DNNVV thuộc lĩnh vực ưu tiên của Dự án

Thời gian thực hiện dự án

Bắt đầu từ tháng 04 năm 2020 đến tháng 04 năm 2023

  1. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn gồm

Vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi (tính theo nguyên tệ của nhà tài trợ)

Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 313.577.032 yên cho tổng thời gian là 3 năm, tương đương khoảng 2.899.727 USD (tương đương khoảng 69 tỷ đồng).

Vốn ODA do JICA cấp phát toàn bộ và trực tiếp quản lý, dự kiến chi cho các hoạt động: thuê chuyên gia trong nước và Nhật Bản, đào tạo, mua sắm trang thiết bị, chi phí hoạt động của Dự án tại Việt Nam.

Vốn đối ứng

Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước: 9,46 tỷ đồng (tương đương khoảng 408.780 USD). Nguồn vốn đối ứng dự kiến chi cho hoạt động của Ban quản lý dự án (phụ cấp cho các thành viên Ban quản lý dự án, thuê nhân sự hỗ trợ BQL dự án, phương tiện làm,…), chi hoạt động của Văn phòng dự án (thuê văn phòng làm việc, và các chi phí liên quan).

  1. Thông tin liên hệ

Phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Src: Cục PTDN