T

We make company formation easy

1. Select your package

Choose your package then press "Continue" button to specify your detail request at step 2

2. Provide more information

Specify your needs by selecting provided options or giving your specific request

3. Submit your request

Quickly fill in your contact info then submit the form and let us take care of the rest.

Company formation packages

Thành lập công ty

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (không gắn với dự án đầu tư)
Thành lập công ty trong nước

Thay đổi thông tin giấy phép

Thay đổi thông tin nhà đầu tư
Thay đổi tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án
Thay đổi mục tiêu thực hiện dự án (bổ sung ngành nghề)
Thay đổi đại diện của nhà đàu tư
Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư

Mua bán và sát nhập công ty

Giải thể công ty
Mua bán công ty
Sát nhập công ty
Featured Description #4

Tùy chọn Thành lập công ty

* Phí ước tính giúp quý khách có ước lượng về chi phí. Để có phí chính xác xin hãy điền thông tin và gởi chúng tôi sẽ liên lệ lại ngay với quý khách

Tùy chọn thay đổi giấy phép

* Phí ước tính giúp quý khách có ước lượng về chi phí. Để có phí chính xác xin hãy điền thông tin và gởi chúng tôi sẽ liên lệ lại ngay với quý khách

Tùy chọn giải thể, mua bán và sát nhập công ty

* Phí ước tính giúp quý khách có ước lượng về chi phí. Để có phí chính xác xin hãy điền thông tin và gởi chúng tôi sẽ liên lệ lại ngay với quý khách
BACK TO TOP